Tarot geheimen
Op deze website:
Een voorbeeld van een gratis tarot legging

De geheimen van de Tarot

De Tarot bestaat uit 78 kaarten waarvan er 56 zijn verdeeld over vier reeksen (de voorlopers van onze moderne speelkaarten). Deze 56 worden samen de Kleine Arcana genoemd. Daarnaast bestaat er een serie van 22 kaarten die samen de Grote Arcana vormen. De 22 kaarten van de Grote Arcana zouden - naar men zegt - afkomstig zijn uit een van de oudste boeken ter wereld, namelijk dat van Hermes Trismegistos, lid van de Raad van Osiris en koning van Egypte, die leefde in een tijd toen magie, astrologie en andere mystieke wetenschappen aan de Nijl zeer druk werden beoefend. Anderen zeggen echter dat deze 22 afbeeldingen afkomstig zijn uit China, terwijl ook India wel als land van oorsprong genoemd wordt. In dat laatste geval zouden de zigeuners deze kaarten van India naar onze streken hebben gebracht. Daarnaast hebben verschillende onderzoekers een verband gelegd met de Kabbala en gewezen op de overeenkomst tussen de afbeeldingen van de Grote Arcana en de letters van het Hebreeuwse alfabet. De oudste ons bekende Tarotkaarten bevinden zich in een Europees museum en worden algemeen gedateerd op 1390 na Chr., maar er is geen twijfel aan dat de werkelijke geschiedenis van deze kaarten veel verder teruggaat maar is verdwenen in de mist van de verre oudheid.

Een interessant verhaal over hun oorsprong is het volgende: na de vernietiging van Alexandrië werd de stad Fez de intellectuele hoofdstad van de oude wereld, waar wijzen en filosofen van heinde en verre bijeen kwamen. Ze spraken vanzelfsprekend de meest uiteenlopende talen en men probeerde de daaruit voortvloeiende communicatiestoornis op te heffen door een universele taal te ontwerpen in de vorm van symbolische kaarten. Iedereen die wijs genoeg was om de universele en mystieke symboliek van deze kaarten te begrijpen en met elkaar in verband te brengen, was daardoor in staat zijns gelijke te begrijpen. De vele verklaringen over de oorsprong van de Tarot komen als het ware in de laatste uitleg bijeen en wanneer dit werkelijk zo is kunnen wij eens te meer van de belangrijkheid ervan overtuigd zijn, Het valt trouwens niet te ontkennen dat in de Tarot delen van de oude Kabbalistische wijsheid terug te vinden zijn. Datzelfde kan gezegd worden over de overeenkomst tussen de Egyptische mythologie en een deel van de Tarot-afbeeldingen. En wordt er niet gezegd dat de zigeuners sinds onheuglijke tijden beter dan anderen de toekomst kunnen voorspellen en het verleden kunnen onthullen? De veelzijdigheid van de Tarot en de verscheidenheid aan wijsheid die erachter ligt opgesloten, heeft trouwens in de hand gewerkt dat er rondom de Tarot ook een hele mythe ontstond aan bijgeloof en speculatieve onjuistheden. Net als een levende taal is de Tarot voortdurend gegroeid en veranderd. Iedere groep mensen die ermee werkte, interpreteerde de kaarten aan de hand van het bij henzelf aanwezige inzicht. Iedereen weet hoezeer de mensen in wijsheid kunnen verschillen en zodoende ontstonden er talloze variaties op de oorspronkelijke vaststaande betekenissen.

De Grote Arcana

De 22 kaarten van de Grote Arcana hebben een verderstrekkende betekenis dan die van de Kleine Arcana. Ook kunnen deze kaarten op geen enkele manier in verband gebracht worden met onze tegenwoordig speelkaarten. Naar alle waarschijnlijkheid vormen zij tesamen de geconcentreerde weergave van de Hermetische filosofie, zoals die weerspiegeld wordt in o.a. de Kabbala, de Alchemie en de astrologie. Het is een psychologische studie van de mens in zijn relaties met de geestelijke en de fysieke wereld. Het erin samengevatte is zo kort en duideijk dat we de Grote Arcana rustig het steno van de mystiek en het bovenzintuigelijke kunnen noemen. Het gaat hier over zo subtiele en eeuwige goddelijke waarheden dat de weergave ervan in welke menselijke taal dan ook bijna een belediging zou zijn. Alleen de symbolische weergave ervan - zoals dat hier gebeurt in de afbeeldingen van de Grote Arcana - kan deze esoterische leer onthullen in de ziel van degene die werkelijk naar de waarheid zoekt.